Landschap dichter bij huis

Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk

Woensdag 29 oktober 2014  heeft Eneco uit Rotterdam de ‘Leiding over Noord’ geopend. Met deze leiding wordt restwarmte getransporteerd van afvalverwerker AVR uit Rozenburg naar het stadverwarmingsnet van Rotterdam.

Algemeen

Dit gebied vormt een belangrijke groene ruimte tussen de grote stedelijke agglomeraties van Katwijk-Leiden in het noorden en Den Haag-Leidschendam-Voorburg-Zoetermeer in het zuiden.

Duurzaamheid

Energietransitie

Het kabinet streeft naar een grotendeels CO2-neutrale economie en een volledig duurzame energievoorziening in 2050, en naar een zo hoogwaardig mogelijke benutting van biomassa in het kader van de biobased economy. In 2020 moet het aandeel duurzame energie 14% zijn. Deze doelen moeten worden ingevuld op een wijze die zoveel mogelijk economische kansen biedt. Op het schaalniveau van de regio komen veel potenties en actoren samen. Dáár zal een belangrijk deel van de doelen verwezenlijkt moeten worden. De doelen van belangrijke partijen in de regio zijn in lijn met deze rijksdoelen; in elk geval de Provincie, Zuidvleugel, Den Haag, Leiden, de glastuinbouw en de haven. Betrokken partijen werken aan concrete projecten om invulling te geven aan de doelen. Een backcasting studie van Den Haag toont dat de doelen bij ongewijzigd beleid lang niet gehaald worden en dat betrokkenheid van overheden op korte termijn op de meeste fronten noodzaak is.

De energietransitie is urgent, speelt op alle bestuurlijke schaalniveaus en brengt een enorme ruimtelijke opgave met zich mee. Op het regionale schaalniveau komen de verschillende elementen van de transitie ruimtelijk samen; niet alleen in de vorm van ruimtebeslag van (duurzame) energie, maar ook van ruimtelijke samenhang tussen verschillende schakels in de energieketens (winning/omzetting, opslag, transport en gebruik). De energietransitie is voorzien van een concreet en technisch haalbaar doel. Betrokken partijen zetten stappen om de transitie ruimtelijk mogelijk te maken en concrete initiatieven te realiseren, onder meer vanuit de adaptieve gebiedsagenda Zuidvleugel, Provinciale Structuurvisie, en het project ‘ruimte voor energietransitie’ van IenM. De houdbaarheid van de energievoorziening wordt in toenemende mate een vestigingsplaatsfactor.

De uitdaging voor de transitie naar een Biobased Economy is om grondstoffen eerst te gebruiken voor een zo hoogwaardig mogelijke kwaliteit producten waarna via cascadering in de waardeketen de restproducten voor steeds laagwaardigere toepassingen aangewend kunnen worden. Voor de biobased economy zijn nog geen concrete doelen vastgesteld, maar in de zuidelijke Randstad zijn vanuit de markt initiatieven in die richting en bij de verschillende overheden zijn initiatieven voor ontwikkelen van kennis en verbinden van partijen. Verbinden is op het niveau van de Zuidelijke Randstad in MIRT kader ook de belangrijkste opgave.

In de circulaire economie worden kringlopen gesloten en wordt productie van afval gemeden. Dit concept is nog in de studiefase, maar gezien schaarser wordende grondstoffen eveneens urgent. De energietransitie en de transitie naar een biobased economy zijn belangrijke stappen naar een circulaire economie. Deze opgave speelt ook op het niveau van de zuidelijke Randstad.

Warmtenet

In de energietransitie speelt warmte een belangrijke rol, het is verantwoordelijk voor 70-80% van het energieverbruik in huishoudens en 40% van het finaal verbruik in Nederland. Warmtevoor-ziening is bij uitstek te organiseren op het regionale schaalniveau, omdat warmte niet over langere afstanden getransporteerd kan worden. De zuidelijke Randstad is door de hoge mate van verstedelijking erg geschikt voor een warmte-infrastructuur aan de gebruikerskant. In delen van steden liggen al bestaande netten van de stadsverwarming. Daarnaast is het Westland (glastuinbouw) een grote warmtevrager, én een potentiële leverancier. De Rotterdamse haven kent een groot aanbod van restwarmte uit industrie en energiesector. Ten slotte zijn grote delen van de Zuidelijke Randstad geschikt voor toepassing van geothermie, zodat de voeding van het warmtenet op termijn kan verschuiven van hoofdzakelijk restwarmte naar hoofdzakelijk geothermie. Dit gegeven is nu al van invloed op de tracering van (delen van) het warmtenet. Er zijn diverse initiatieven in deze richting, met wisselend succes. Hiervan kunnen we leren, en een succesvolle aanpak opschalen. Het koppelen van vragers en aanbieders van bijvoorbeeld warmte en koude biedt voor hen economische kansen. Het Warmteburea in Zuid Holland heeft  hierin een actieve rol.

Op dit moment wordt gewerkt aan de 'vertaling' van het nationale energieakkoord naar de Zuidvleugel.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina