Zuidvleugel

Zuidvleugel

Gerelateerd nieuws

Algemeen
Op 8 november 2016 heeft het directeurenoverleg van het netwerk Zuidelijke Randstad besloten de voorbereiding van het BO-MIRT anders te gaan organiseren. De provincie is gevraagd de belangrijkste resterende taak van het netwerkbureau over te nemen, nl het signaleren, agenderen, verkennen en het organiseren van ontmoetingen op thema’s waar we als Zuidelijke Randstad op willen verbinden. Tijdens het directeurenoverleg van 14 februari 2017 is het voorstel van de provincie hiertoe besproken en akkoord bevonden. Met het besluit is het netwerkbureau opgeheven. Ellen Torres en Soerita Guptar hebben inmiddels een andere functie gevonden. Annet van Lier blijft voorlopig aan als netwerkcoördinator. De eerste bijeenkomsten staan al weer op stapel. Zo willen de directeuren binnenkort met elkaar van gedachten wisselen over de overgevingsvisie en wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de strategen van het netwerk over de toekomst van het Groene Hart. We blijven actief. Jullie bijdrage is daarbij onontbeerlijk. Wij willen de bijeenkomsten graag in samenwerking organiseren. Dit doen we voor de Groene Hart bijeenkomst bijvoorbeeld samen met Midden-Holland, Gouda en Alphen aan den Rijn. Het directeurenoverleg over de omgevingsvisie organiseren we in samenwerking met Alphen aan de Rijn en Leiden. Dus: heb je een goed idee en vind je het leuk bij te dragen aan de voorbereidingen, laat dit dan weten aan Annet van Lier (ac.van.lier@pzh.nl) Tot slot: tijdens het directeurenoverleg is ook gesproken over de toekomst van Stedenbaan. De directeuren adviseren het Stedenbaanprogramma zoals het nu is te stoppen. Het voorstel is om de vervoer gerelateerde acties bij de MRDH en de verstedelijking gerelateerde acties bij de provincie te beleggen. Dit voorstel zal de komende maand verder worden uitgewerkt. Dan hebben ook de bestuurders een overleg over de toekomst van Stedenbaan. Stijn van de Walle (am.vande.walle@zuidelijkerandstad.nl) blijft in ieder geval voorlopig aan als coördinator.

Publicaties

Agenda van de Zuidvleugel

De zuidelijke Randstad is een sterke op de wereld georiënteerde regio, die een forse bijdrage levert aan de economie van Nederland en het internationale vestigingsklimaat van de Randstad. De Zuidvleugel is met 3,2 miljoen inwoners één van de dichtstbevolkte regio's van Europa.

De relatie met de rivieren en de zee en de oriëntatie op de wereld vormen het fundament van de Zuid-Hollandse steden, zowel geografisch, economisch als cultureel. In de afgelopen honderd jaar is een zeer kennisintensieve economie ontstaan met mondiaal unieke specialisaties, die bijdragen aan de concurrentiekracht van de zuidelijke Randstad zelf en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken elders op de wereld, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, voedsel, klimaat en bestuur en recht.

Internationaal georiënteerd

De zuidelijke Randstad is dan ook een sterk internationaal georiënteerde regio. De oriëntatie op de wereld wordt als belangrijk ervaren door de voortschrijdende globalisering. De regio onderscheidt zich in het globale krachtenveld dankzij samenhangende economische clusters en historische steden in een gevarieerd en dynamisch landschap van delta, kust, rivieren en veenweiden.

De economische identiteit van de regio ligt daarmee in de internationale handel, logistiek en waterbouw en de bestuurlijke en juridische organisatie daarvan. Daarnaast is mede door de geografische ligging een sterke havengebonden procesindustrie en tuinbouwsector tot ontwikkeling gekomen. De laatste decennia is een meer diverse economische structuur ontstaan, gekoppeld aan de drie universiteiten en de vele kenniscentra in de regio. Voorbeelden hiervan zijn Cleantech, Medical en Security. 

Vijf hoofdopgaven

Om de economische positie van deze wereldregio verder te ontwikkelen en te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren, werken de bestuurlijke partners in de Zuidvleugel samen aan de realisering van vijf hoofdopgaven:

→ Naar een schone economie

→ Een bereikbare Zuidvleugel

→ StedenbaanPlus

→ Comfortabel wonen in de stad

→ Landschap dichterbij huis

De opgaven vormen samen de agenda van de Zuidvleugel, concreet uitgewerkt in de programma's: Economische agenda, Bereikbaarheidspakket, StedenbaanPlus, Verstedelijkingsprogramma en Metropolitaan landschap. 

Bekijk ook de brochure Agenda van de Zuidvleugel, met compacte informatie over de Zuidvleugel.

Partners

Deel deze pagina