Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. Hoe kunnen we dat versnellen?

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

Minister Blok gevraagd om experimenteerruimte en fondsvorming

Projecten

Rijnlandroute

Dit project betreft een provinciale weg tussen de A4 en de A44 inclusief de aansluiting op die beide hoofdwegen en verder door naar Katwijk. Deze verbinding is van belang voor gebiedsontwikkelingen in de As Leiden-Katwijk. De hoofdwegennetonderdelen, te weten aanpassingen aan de A44 en de A4, verbeteren het functioneren van de A4-corridor. In het BO MIRT Zuidvleugel zijn principe-afspraken gemaakt over het proces en de bekostiging van de Rijnlandroute.

Het Rijk stelt onder voorwaarden een gebiedsbudget van 722 miljoen aan de regio beschikbaar, ten einde een integrale oplossing voor de Rijlandroute en de RijnGouwelijn te realiseren.

Meer informatie is te vinden op www.rijnlandroute.nl.

A13 / A16

Realisering van dit project is met name urgent vanwege de capaciteitsproblemen op de A20 (Terbregseplein - Kleinpolderplein) en de leefomgevingsproblemen langs de A13 en de A20. Ook op omliggende wegen in Rotterdam is het erg druk. De aanleg van deze nieuwe hoofdverbinding A13/A16 kan een oplossing bieden voor deze problemen.

De inpassing van het project (met name ter hoogte van het Lage Bergsche Bos) vraagt -gelet op de beschikbare middelen en het vooralsnog ontbreken van een bekostigingsvoorstel van de gemeente/stadregio Rotterdam voor de verbeterde inpassing- nog de nodige aandacht.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Dit project is onderdeel van de MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit. Doelstellingen van de NWO zijn: een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen in de Beneluxcorridor in en na 2020, een verbetering van de ontsluiting van het havenindustrieel complex, een verbetering van de verbinding van de haven met de Greenport Westland en ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de A4-corridor. Er zijn twee alternatieven voor de NWO in beeld: de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, met elk drie tracévarianten.

Meer informatie is te vinden op www.projectnwo.nl.

A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Haaglanden. De A4 passage bij Den Haag is als gevolg van een relatief groot aantal aansluitingen en weefbewegingen én de weinige alternatieven in de noord-zuid richting een kwetsbaar onderdeel van het hoofdwegennet. Die kwetsbaarheid wordt nog versterkt door de ruimtelijke ontwikkelingen in Haaglanden. Daarnaast verslechtert op termijn de bereikbaarheid van Den Haag, hetgeen nadelig is voor de ambities van Den Haag als vestigingsstad voor (internationale) organisaties en bedrijven. De verslechterde bereikbaarheid komt voornamelijk doordat de doorstroming op de Poorten & Inprikkers (de belangrijkste routes vanaf het Hoofdwegennet de stad Den Haag in en uit) onvoldoende is. De problemen en oplossingen voor de A4-passage en de Poorten & Inprikkers hangen sterk met elkaar samen.

Meer informatie is te vinden op www.mirtverkenninghaaglanden.nl.

A20 Nieuwerkerk - Gouda

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Rotterdam VooRuit. Het betreft de verbreding van het traject tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met een derde baanvak in beide richtingen. Het oplossen van het knelpunt op de A20 oost draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van Rotterdam. Ook is er een relatie met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. 

Meer informatie is te vinden op de website van Rotterdam VooRuit.

Voorbereiding BO MIRT 2016

Om de ambities voor de Zuidelijke Randstad te realiseren moeten we investeren: in mensen, moderne communicatiemiddelen, nieuwe en andere productiemethoden, waterveiligheid, goede en betrouwbare verbindingen binnen en buiten de Zuidelijke Randstad, woningen die aansluiten bij de wensen van de inwoners etc. Als regio doen we veel, maar we hebben ook het Rijk nodig. Al was het maar voor de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande infrastructuur waar het Rijk voor verantwoordelijk is. Het Bestuurlijk Overleg MeerjarenInvesteringsprogramma Ruimte en Transport (BO MIRT) is daarom voor de Zuidelijke Randstad een jaarlijks terugkerend kristallisatiemoment voor alle betrokken partijen die investeringen in de Zuidvleugel voorbereiden waar het Rijk bij nodig is. Rijk en regio beslissen in dit BO MIRT over (de voorbereiding van) investeringen in infrastructuur. Steeds meer wordt daarbij een relatie gelegd met de andere thema’s uit de AGZR (Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad) zoals de afgelopen keer het gebruik van restwarmte en het stimuleren van stedelijk wonen (zie de Afsprakenlijst BO MIRT 2015). Daarom schuiven naast de minister en staatssecretaris van het ministerie van I&M steeds vaker/soms de bewindslieden en vertegenwoordigers van andere ministeries aan zoals BZK en EZ.

 Het BO MIRT vindt jaarlijks in de maand oktober/november plaats; de definitieve datum is kort vóór de zomer bekend.

Het bureau Zuidelijke Randstad coördineert de voorbereiding van de inbreng vanuit de regio in dit jaarlijkse BO-MIRT  in samenwerking met de andere overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties etc.. Hiervoor zijn per regio en organisatie contactpersonen aangewezen. De Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad en de in dat kader in 2016 te houden bijeenkomsten vormen vanzelfsprekend een belangrijke bron. Daarnaast worden bestaande gremia en overleggen benut. Uiteindelijk vindt besluitvorming over de agendapunten en de invulling daarvan plaats in het Bestuurlijk Delegatieoverleg BO-MIRT. Als gevolg van de wijziging en uitwerking van de nieuwe netwerkorganisatie Zuidelijke Randstad is de nadere invulling van het proces naar het BO-MIRT in de eerste helft van 2016 bekend. In het voorjaar start de selectie van de onderwerpen.  

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de MIRT Coördinator Mariëlle Overboom.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina