Stuurgroepvergadering 5 december 2013

Impressie van de stuurgroepvergadering Deltapoort, 5 december 2013

Op 5 december vond de laatste vergadering van de Stuurgroep Deltapoort in 2013 plaats. Er werden geen Sinterklaascadeautjes verstrekt maar er werden gelukkig ook geen slagen met de roe uitgedeeld. Al met al dus, ondanks de speciale dag, een gewone vergadering.
Toch waren er wat noten te kraken, op de agenda stonden immers drie belangrijke onderwerpen.
- De oprichting van een (groene) Landschapstafel IJsselmonde
- De voortgang van de 5 opgaven binnen het programma
- Werkplan Deltapoort 2014

 

Landschapstafel

De in de gespreksnotitie verwoorde gevolgen van het oprichten van een Landschapstafel voor IJsselmonde voor het Deltapoortprogramma en de te kiezen strategie werden uitvoerig besproken. De bestuurders onderschreven al snel het belang van één overleg over alle groene opgaven op heel IJsselmonde, zoals beoogd in de Landschapstafel. Dat is efficiënter besturen en zo wordt ook de integraliteit van het groenbeleid beter bewaakt.
De discussie ging er daarnaast vooral over hoe we de integraliteit van het programma Deltapoort als geheel kunnen waarborgen. Deltapoort houdt immers meer in dan groene opgaven alleen.
De aanvullende vragen waren verder nog “Hoe snel kan de Landschapstafel er zijn? Wat moet er nog gebeuren voor het instellen van zo’n overleg en door wie?”.

Conclusies

De Stuurgroep blijft gericht op uitvoering van het programma Deltapoort en de vijf opgaven. Deze worden allemaal nog van een uitvoeringsprogramma voorzien. De opgaven Bereikbaarheid, Economie, Grondgebonden Landbouw, Recreatief Routenetwerk en Sanering verspreidliggend glas, moeten rond de zomer van 2014 ieder een uitvoeringsprogramma hebben. De integrale Gebiedsvisie Deltapoort 2025 is dan voorzien van projecten. Wie er uiteindelijke verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van deze projecten hangt af van de voortgang van de op te richten Landschapstafel. Uitgesproken is echter dat de uitvoering van de vijf Deltapoortopgaven geen vertraging mag oplopen.
Daarnaast kreeg het programmabureau Deltapoort de opdracht om de belangrijkste bovenlokale groendossiers met elkaar te verbinden. Te denken valt in dit verband aan de afstemming van de verschillende agenda’s van bijvoorbeeld de Landinrichtingscommissie IJsselmonde, het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde, de projecten Buijtenland van Rhoon, de Blauwe verbinding en het programma Deltapoort. Op één overlegmoment kan er dan over samenhangende groen recreatieve dossiers worden gesproken, in plaats van op verschillende momenten in verschillende samenstelling. Vooralsnog blijven de bestaande organisaties bestaan om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Dit groene gecombineerde overleg kan het begin van de Landschapstafel zijn.

 

Voortgang 5 opgaven

Een aantal plannen van aanpak is al geactualiseerd, waarvan dat van de Grondgebonden landbouw. Er zijn een paar terugmeldingen van de opgaven Bereikbaarheid en Sanering Verspreidliggend glas. Er is een voorstel voor besluiten binnen het Recreatief Routenetwerk en er zijn uitwerkingsvoorstellen van de opgave Economie.
Belangrijk is bij alle opgaven in het zicht te houden wat al die inzet aan resultaat oplevert. Is dat in evenwicht? Hoe ver ga je met faciliteren? Om die reden werd besloten de uitwerkingen van de opgaven gefaseerd aan te pakken, met een moment van herbezinning voordat we verdere stappen gaan ondernemen.

Grondgebonden landbouw
Omdat de focus nu meer op de individuele dan op de collectieve aanpak ligt, kwam de vraag aan de orde hoe ver je moet gaan als bestuurlijk en ambtelijk trekker om mensen te stimuleren, voor te lichten, te enthousiasmeren en dergelijke. Deze individuele aanpak richt zich op de mogelijkheden voor verbrede landbouw en de persoonlijke behoeften van ondernemers daarbij. Voorlichten en enthousiasmeren moet natuurlijk wel aanslaan en het doel moet wel in zicht komen. De conclusie is hier dat dit maatwerk is en dat dit afhankelijk mag zijn van de bestuurscultuur van een wethouder of gemeente. Inzet wordt op dat moment dan ook niet meer vanuit het programma Deltapoort gepleegd, maar meer vanuit de gemeente.

Economie
De opgave Economie is in twee sporen opgedeeld:
- Onderwijsroute
- Kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen.
Een plan voor de onderwijsroute wordt opgezet waarna de scholen, bedrijven en ouders de uitwerking verder voor hun rekening gaan nemen.
Bij het uitwerkingsvoorstel Kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen zal de relatie met de Erfgoedlijn Waterdriehoek in beeld worden gebracht. Daarnaast komt er meer invulling van de groene en recreatieve component om de ruimtelijke kwaliteit op die bedrijfsterreinen te verbeteren.

Recreatief Routenetwerk
Er is ingestemd met het voorstel welke projecten voor de routestructuren in Deltapoort gefinancierd gaan worden vanuit de € 500.000 vanuit de Landinrichting. Ook is ingestemd met het besluit het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde te verzoeken de uitbreidingen en de upgrade van het fietsknooppuntennetwerk in de Albrandswaard voor haar rekening te nemen. Zo ook het beheer en het onderhoud van de bewegwijzering van het wandelroutenetwerk.

Bereikbaarheid
De provincie Zuid-Holland heeft 15 miljoen euro gereserveerd voor verbetering van de wegen en daarmee van de bereikbaarheid van het Deltapoortgebied. Er  moest hierbij ook goed nagedacht worden over aansluiting van het openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. De Drechtsteden nemen het voortouw bij de verbetervoorstellen voor de A15 voor hun rekening, in goede afstemming met het programma Deltapoort. De provincie gaat verder met de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersafwikkeling op de Sandelingenknoop. Er komt ook een onderzoek naar de maatregelen op de lange termijn.

Sanering verspreid liggend glas
Helaas moest worden onderkend dat de poging tot verplaatsing en clustering van een aantal nieuwe glastuinbouwbedrijven bij de Kijfhoek, is mislukt.
Mede daarom wordt nu volop ingezet op de Regeling ruimte voor ruimte, waarvoor begin 2015 een Beeldkwaliteitsplan zal worden afgerond. De provincie heeft wel aangegeven dat de verstrekte subsidie van € 2,6 miljoen voor de sanering daarmee wellicht niet (geheel) behouden kan blijven. Hier wordt verder overleg over gevoerd.

 

Werkplan Deltapoort

Het Werkplan Deltapoort is vastgesteld met daarbij als aandachtspunt dat de financiële bijdragen van niet alle gemeenten vanaf 2015 in de begrotingen zijn opgenomen. Ook dit heeft te maken met het verloop van de discussie over de Landschapstafel, maar ook met het opheffen van de Stadsregio Rotterdam per 1 januari 2015. Daarnaast hebben we te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Afgesproken is hier in de stuurgroepvergadering voor de zomer op terug te komen.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina