Strategie 3

Strategie 3: Het stimuleren van een circulaire economie, duurzame energie- en zoetwatervoorziening en het minimaliseren van de gevolgen van overstroming.

De overheden zetten samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven in op een duurzame leefomgeving en een circulaire economie. Daarbij gaat het om:

  • het mogelijk maken van de transitie naar een biobased economy en het sluiten van ketens;
  • het mogelijk maken van de transitie naar duurzame mobiliteit;
  • het ruimtelijk mogelijk maken van energietransitie, het vergroten van de zelfvoorzienendheid van energie en het ontwikkelen van een warmtenet;
  • duurzaam en doelmatig gebruik van zoetwater, meerlaags waterveiligheidsmaatregelen (preventie, ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing) en verbetering van de waterkwaliteit

In het BO MIRT is hiertoe afgesproken, de totstandkoming van een warmtenet te stimuleren met behulp van het Programmabureau Duurzame Warmte En Koude Zuid-Holland, waarin ruim 20 publieke en private partners samenwerken. Verder wordt samen met de partners invulling gegeven aan de kansen die het nationaal energieakkoord oplevert voor de Zuidelijke Randstad. Medio 2014 zal concreter invulling worden gegeven aan de mogelijke opgaven vanuit het Deltaprogramma.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina