Strategie 2

Strategie 2: Het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan stedelijk gebied door het stimuleren van interactie, verstedelijking en het optimaliseren van de bereikbaarheid en groenblauwe structuur.

De overheden zetten in op het creëren van een metropolitaan stedelijk gebied van Leiden tot en met Dordrecht. In dit metropolitaan stedelijk gebied worden wonen, werken, voorzieningen, mobiliteit, water, recreatie en natuur in samenhang ontwikkeld. Daarbij gaat het om:

  • het faciliteren van interactie tussen burgers, bedrijven en kennisinstellingen in de stedelijke centra van Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en Dordrecht en rondom knooppunten;
  • het aansluitend op de vraag, faciliteren van woningen, werklocaties en voorzieningen op basis van wensen en initiatieven vanuit markt en samenleving;
  • het optimaliseren van de bereikbaarheid binnen het metropolitaan stedelijk gebied, om elkaars kwaliteiten en voorzieningen beter te kunnen benutten;
  • het optimaliseren van de connectiviteit van het metropolitaan stedelijk gebied met andere relevante regio’s in binnen- en buitenland;
  • het versterken van de gebruiks-, belevings- en productiewaarde van de metropolitane landschappen;

het benutten van de kansen die het landelijk gebied biedt door de gunstige ligging en de unieke kwaliteiten in de Zuidelijke Randstad.

Rijk en regio hebben in het BO MIRT afgesproken drie MIRT-onderzoeken te gaan uitvoeren: één naar de Bereikbaarheid regio Rotterdam – Den Haag, één naar het stimuleren van de realisatie van verstedelijking in samenhang met bereikbaarheid en één naar de (inter)nationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad. Onderdeel hiervan zijn pilots, om te verkennen hoe de overheidspartners hun faciliterende rol kunnen oppakken op het gebied van de verstedelijking. En een benchmark met de internationale connectiviteit van concurrerende stedelijke regio’s. Specifiek wordt bezien, hoe het vrijkomende rijksvastgoed een rol kan spelen bij de verdere ontwikkeling van het knooppunt Laan van NOI in Den Haag in het verlengde van de allaintiegesprekken die in 2013 zijn georganiseerd vanuit het programma Stedenbaan. Ten behoeve van het BO MIRT in 2014 stellen Rijk en regio voor de Zuidelijke Randstad een langere termijn ontwikkelagenda OV en Spoor op voor de periode 2020-2028.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina