Stedenbaan Monitor 2016

Download hier de Stedenbaan monitor 2016 met achtergrond tabellen.

Stedenbaan Monitor 2015

Tijdens de conferentie Stedenbaan op 14 december 2015 heeft drs. A.A.M. Brok, voorzitter Bestuurlijk Platform Stedenbaan, de Stedenbaan Monitor 2015 gepresenteerd. Voor een succesvolle ontwikkeling is een hechte samenwerking, met een sterk gedeelde visie nodig. "Inmiddels hebben we een gezamenlijke regionale visie. Maar een visie krijgt pas waarde als het ook uitgevoerd wordt. En daar moeten wij elkaar bij de les houden, elkaar vooral helpen en elkaar de ruimte geven.", stelt Brok in zijn presentatie.

In de monitor is onder andere te lezen dat er in de Zuidelijke Randstad, tegen de stroom van de crisis in, wederom meer mensen met de trein hebben gereisd. En dat er een langzaam herstel te zien is op de woningmarkt en dat we alles op alles moeten zetten om het makkelijker te maken om binnenstedelijk en nabij hoogwaardig openbaar vervoer te bouwen.

Ambitie Stedenbaan

"Het is mijn ambitie om de mobiliteit van de 3,4 miljoen inwoners van Zuid-Holland te bevorderen. Hun vervoer beperkt zich vaak niet tot de eigen gemeente of regio en daarbij maken zij gebruik van meerdere vervoerders. In de keten moet voor de reiziger alles kloppen. Ik wil mij inzetten om de samenwerking in deze keten nog beter op elkaar af te stemmen."

Arno Brok, voorzitter Bestuurlijk Platform Stedenbaan

Gerelateerd nieuws

Stedenbaan

Op 14 maart discussieerden bestuurders van gemeenten binnen en buiten de MRDH samen met de gedeputeerden de heer Vermeulen en mevrouw Bom-Lemstra en de directeuren van de vervoerders in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de resultaten van de

Stedenbaan

Stedenbaan is een integraal concept voor ruimtelijke ontwikkeling en hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de Zuidelijke Randstad. De partners van Stedenbaan hebben de afgelopen 10 jaar dit concept onderdeel gemaakt van hun beleid.

De partners van Stedenbaan hebben hun inzet als volgt geformuleerd:
“Het in samenhang met de ruimtelijk-programmatische opgaven verbeteren van de bereikbaarheid per openbaar vervoer in de Zuidelijke Randstad door het realiseren van een voor de inwoners en reizigers aantrekkelijk samenhangend netwerk van OV-verbindingen en door het beïnvloeden van ruimtelijk keuzes.”

Voor het HOV ontwikkelen en stimuleren de partners van Stedenbaan een samenhangend netwerk voor de hele vervoersketen uitgaande van een hoogwaardig openbaar vervoer netwerk en aansluitende maatregelen voor ketenmobiliteit. Hiertoe is afgesproken dat de partners maatregelen nemen om wonen, werken en recreëren dichter bij de trein en HOV te brengen. De NS-Sprinters – die in de toekomst 6x per uur gaan rijden – dienen als ruggengraat voor de overige HOV-lijnen. Dit net voedt op haar beurt weer de Intercity's.

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening (RO) hebben de partners van Stedenbaan afspraken gemaakt over de programmering van binnenstedelijk bouwen rondom treinstations. Binnen het verstedelijkingsbeleid van de Zuidelijke Randstad wordt gestreefd naar 80% binnenstedelijk bouwen, waarvan de helft (40%) rondom de Stedenbaan-stations. Deze aanpak zorgt voor een positieve ontwikkeling van de stationsgebieden en de HOV-knooppunten. Tegelijkertijd worden rond de stations en knopen afspraken gemaakt over fietsvoorzieningen, P+R en de kwaliteit van de stationsomgeving.

Daarnaast geeft de jaarlijkse monitor inzicht in de realisatie van de doelstellingen en de effecten van Stedenbaan. Het programma Stedenbaan vormt een onderdeel van de activiteiten van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel. De Zuidelijke vleugel van de Randstad heeft de potentie uit te groeien tot één van de topregio's van Europa. Hiervoor wordt door de Zuidvleugelpartners (provincie Zuid-Holland, samenwerkingsverbanden en de gemeenten Den Haag en Rotterdam) gewerkt aan de integrale ontwikkeling van economische vitaliteit, natuur en water, bereikbaarheid en woningaanbod. Stedenbaan levert met haar activiteiten gericht op verbetering van het hoogwaardig openbaar vervoer allereerst een bijdrage aan de verbetering van de bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid is een basis voorwaarde voor de verdere economische ontwikkeling van de Zuidelijke Randstad. Met haar activiteiten op RO-gebied op het bouwen rondom OV-knooppunten levert zij tevens een bijdrage aan het binnenstedelijk wonen en werken.

Verstedelijking en Bereikbaarheid/Stedenbaan

De projecten uit het Bereikbaarheidspakket zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van het stedelijk gebied, waar de grootste verstedelijkingsopgaven liggen. In de verstedelijkingsstrategie kiest de Zuidvleugel voor binnenstedelijk bouwen. Dat is alleen mogelijk als de locaties goed ontsloten worden. Stedenbaan speelt hierin een belangrijke rol. Ongeveer 40% van de totale woningbouwproductie wordt langs de treinstations geprogrammeerd. Verschillend per station komen er in meer of mindere mate ook kantoren en voorzieningen. Zo wordt bijgedragen aan een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners in de Zuidvleugel. 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina