Uitkomsten BO MIRT najaar 2015

De Zuidvleugelpartners overleggen jaarlijks met het Kabinet over de fysieke investeringen in de Zuidelijke Randstad. Dit vindt plaats in de Bestuurlijke Overleggen MIRT. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Met het MIRT programmeert het Rijk de investeringsmiddelen uit het Infrastructuurfonds. Het Zuidvleugelbureau draagt aan regiozijde zorg voor de voorbereiding van dit overleg. Met de brief Uitkomsten BO's MIRT najaar 2015 informeren minister Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg MIRT van 12 oktober 2015.    

Behandeling kamercommissie
Maandag 23 november is de brief inclusief bijlagen behandeld in de kamercommissie. Van deze kamerbehandeling is een impressie beschreven inclusief de relevant ingediende moties waarover dinsdag 1 december wordt gestemd in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer.

 Een bereikbare Zuidvleugel

Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. Hoe kunnen we dat versnellen?

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

Minister Blok gevraagd om experimenteerruimte en fondsvorming

Projecten

Rijnlandroute

Dit project betreft een provinciale weg tussen de A4 en de A44 inclusief de aansluiting op die beide hoofdwegen en verder door naar Katwijk. Deze verbinding is van belang voor gebiedsontwikkelingen in de As Leiden-Katwijk. De hoofdwegennetonderdelen, te weten aanpassingen aan de A44 en de A4, verbeteren het functioneren van de A4-corridor. In het BO MIRT Zuidvleugel zijn principe-afspraken gemaakt over het proces en de bekostiging van de Rijnlandroute.

Het Rijk stelt onder voorwaarden een gebiedsbudget van 722 miljoen aan de regio beschikbaar, ten einde een integrale oplossing voor de Rijlandroute en de RijnGouwelijn te realiseren.

Meer informatie is te vinden op www.rijnlandroute.nl.

A13 / A16

Realisering van dit project is met name urgent vanwege de capaciteitsproblemen op de A20 (Terbregseplein - Kleinpolderplein) en de leefomgevingsproblemen langs de A13 en de A20. Ook op omliggende wegen in Rotterdam is het erg druk. De aanleg van deze nieuwe hoofdverbinding A13/A16 kan een oplossing bieden voor deze problemen.

De inpassing van het project (met name ter hoogte van het Lage Bergsche Bos) vraagt -gelet op de beschikbare middelen en het vooralsnog ontbreken van een bekostigingsvoorstel van de gemeente/stadregio Rotterdam voor de verbeterde inpassing- nog de nodige aandacht.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Dit project is onderdeel van de MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit. Doelstellingen van de NWO zijn: een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen in de Beneluxcorridor in en na 2020, een verbetering van de ontsluiting van het havenindustrieel complex, een verbetering van de verbinding van de haven met de Greenport Westland en ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de A4-corridor. Er zijn twee alternatieven voor de NWO in beeld: de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, met elk drie tracévarianten.

Meer informatie is te vinden op www.projectnwo.nl.

A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Haaglanden. De A4 passage bij Den Haag is als gevolg van een relatief groot aantal aansluitingen en weefbewegingen én de weinige alternatieven in de noord-zuid richting een kwetsbaar onderdeel van het hoofdwegennet. Die kwetsbaarheid wordt nog versterkt door de ruimtelijke ontwikkelingen in Haaglanden. Daarnaast verslechtert op termijn de bereikbaarheid van Den Haag, hetgeen nadelig is voor de ambities van Den Haag als vestigingsstad voor (internationale) organisaties en bedrijven. De verslechterde bereikbaarheid komt voornamelijk doordat de doorstroming op de Poorten & Inprikkers (de belangrijkste routes vanaf het Hoofdwegennet de stad Den Haag in en uit) onvoldoende is. De problemen en oplossingen voor de A4-passage en de Poorten & Inprikkers hangen sterk met elkaar samen.

Meer informatie is te vinden op www.mirtverkenninghaaglanden.nl.

A20 Nieuwerkerk - Gouda

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Rotterdam VooRuit. Het betreft de verbreding van het traject tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met een derde baanvak in beide richtingen. Het oplossen van het knelpunt op de A20 oost draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van Rotterdam. Ook is er een relatie met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. 

Meer informatie is te vinden op de website van Rotterdam VooRuit.

Samenwerking met het Rijk

Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 2013-2014

In november 2013 hebben Rijk en regio de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad  (AAZR) in het Bestuurlijke Overleg MIRT vastgesteld. De acht Zuidvleugelpartners en het Rijk bieden daarmee een nieuw perspectief voor de Zuidelijke Randstad; een nieuw perspectief, zowel wat betreft inhoudelijke koers, als wat betreft de manier van samenwerken tussen overheden, markt en samenleving. Meer informatie hierover vind je in het persbericht ‘Nieuwe perspectief voor de Zuidelijke Randstad’
Deze Adaptieve Agenda vervangt de Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland als kader voor afspraken tussen rijk en Zuidvleugelpartners over fysieke investeringen.

Meer informatie over de Adaptieve Agenda kunt u opvragen bij Klaas van Staalduine 06 55 44 93 25.

Liever Adaptiever

Een gevarieerde groep van projectleiders, directeuren, betrokken ambtenaren en geïnteresseerden kwam woensdag 2 oktober bij elkaar om het gesprek te voeren over andere manieren van samenwerken bij de uitvoering van de Adaptieve Agenda in de Zuidelijke Randstad. De middag begon met een parade van inspirerende initiatieven en projecten uit de regio. Zoals De Verkeersonderneming met rendabele mobiliteitsdiensten die aansluiten op de gebruikerswensen en energievelden die de Zuidplaspolder na het invallen van de woningmarkt nieuw leven in moeten blazen. Op basis van deze concrete verhalen uit de praktijk zijn de beelden over adaptief (samen) werken uitgewisseld. Wat betekent het voor jouw eigen werk? En wat heb je nodig (van anderen) om adaptief te werken? Daarna was het de beurt aan de directeuren van Rijk en regio om in een setting van De Wereld Draait Door hun ambities uit te wisselen en wat zij daar vanuit hun rol aan willen bijdragen. Klik hier voor achtergrondinformatie en de vooraf verzamelde input.

Samen energie creëren

Meteen al bij binnenkomst bleek dat deze bijeenkomst over adaptief samenwerken anders was dan andere bijeenkomsten. De middag vond plaats in een nog lege vleugel van ZoHo. Een bedrijfspand dat lang op de lijst stond voor sloop, maar waar de woningbouwcoöperatie Havensteder, in samenwerking met partners als Stipo, nu ruimte biedt aan partijen die het gebied en de stad willen vitaliseren. Klik hier voor het verhaal achter deze locatie. De initiatiefnemers en projectleiders installeerden zich als eersten in de lege ruimte. Zij vonden voor hun laptop een plekje op een bouwsteiger, sleepten met grote plexiplaten om hun posters op te hangen, stapelden bierkratjes op tot een statafel, en gingen met elkaar in gesprek om optimaal gebruik te maken van de beschikbare verlengsnoeren. Ondertussen druppelden de eerste deelnemers binnen. Wat onwennig vonden zij hun weg naar een deur op schragen die midden in de ruimte dienst deed als ontmoetingspunt en waarop de ‘zelf-smeer-lunch’ te vinden was.
Het werd duidelijk: deze middag had tot doel om oude patronen te doorbreken en om ruimte te zoeken voor experimenten. De deelnemers konden zelf invulling geven aan de middag, hun eigen interesses volgen en zelf ondervinden wat adaptief werken kan betekenen.

Lees in de nieuwsbrief Adaptief Samenwerken in de Zuidelijke Randstad welke ingredienten ambtenaren nodig hebben om adaptief te kunnen werken.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina