Gerelateerd nieuws

Stedenbaan

Op 14 maart discussieerden bestuurders van gemeenten binnen en buiten de MRDH samen met de gedeputeerden de heer Vermeulen en mevrouw Bom-Lemstra en de directeuren van de vervoerders in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de resultaten van de

Ruimtelijke ontwikkeling

Stedenbaan stimuleert de bouw van kantoren, woningen en regionale voorzieningen (zoals winkels, zorginstellingen en opleidingscentra) rond stations en haltes. Zo worden de economische centra van de Zuidelijke Randstad beter bereikbaar. We willen een bouwprogramma bewerkstelligen dat leidt tot meer reizigers in het openbaar vervoer. Hiervoor moeten de knooppunten aantrekkelijk zijn en verschillende functies hebben.

Invloedsgebieden
Naast hoogwaardig openbaar vervoer stimuleert Stedenbaan ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit rond stations en haltes. Bewoners, werknemers en bezoekers maken nu eenmaal meer gebruik van het openbaar vervoer als hun woning, kantoor of bestemming dichtbij een station of halte ligt. En als de ruimtelijke inrichting daartoe uitnodigt. Hiervoor heeft Stedenbaan rond het gehele netwerk invloedsgebieden gedefinieerd. Dit zijn gebieden waarin woningen, kantoren en voorzieningen moeten komen, zodat meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken.

Woningen
In het verstedelijkingsprogramma van de Zuidelijke Randstad is afgesproken vooral binnenstedelijk te bouwen. Tot 80% van de nieuwe woningen komt binnen bestaande stads- en dorpsgebieden. De ambitie is om tot 2020 hiervan 60 tot 80% te bouwen binnen het invloedsgebied van Stedenbaan 25.000 tot 40.000 hiervan komen nabij de stations. Daarmee wordt de schaarse open ruimte in de Zuidelijke Randstad gespaard en wordt het draagvlak voor stedelijke voorzieningen versterkt. De ambities van Stedenbaan hebben een plaats in de Provinciale Structuurvisie, in de afzonderlijke regionale visies en in de Gebiedsagenda Zuid-Holland (2010). Uit de StedenbaanPlusmonitor 2012 blijkt dat bijna driekwart van de bestaande en geplande woningen zich binnen de invloedsfeer van het openbaar vervoer bevindt. Het is belangrijk het bouwen in de nabijheid van openbaar vervoer te blijven stimuleren. Uit de bereikbaarheidskaart van grote nieuwe woningbouwlocaties blijkt dat er veel verschillen zijn in de OV-bereikbaarheid. Stedenbaan wil bouwen op de locaties die het best bereikbaar zijn.

Kantoren
Bij de ontwikkeling van kantoren speelt de bereikbaarheid een bepalende rol. Voor maar liefst 90% van de vastgoedgebruikers is de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer het belangrijkste vestigingscriterium. Deze samenhang met openbaar vervoer is ook terug te zien in de vastgoedwaarde en leegstand. Onderstaande grafiek geeft aan dat kantoren binnen 500 meter van NS stations een aanmerkelijk hogere vastgoedwaarde hebben. Deze vermindert snel als de afstand groter wordt. De panden dichtbij het station staan ook minder vaak leeg. De partners van Stedenbaan hebben afgesproken de ontwikkeling van kantoren te concentreren op OV-locaties. Daarnaast zijn door de provincie Zuid-Holland 13 prioritaire ontwikkellocaties aangewezen waar in de toekomst op grotere schaal kantoren kunnen worden gebouwd. De meeste locaties zijn uitstekend per openbaar vervoer bereikbaar.

Voorzieningen
Voorzieningen op het gebied van detailhandel, onderwijs, zorg en recreatie vestigen zich steeds vaker in de directe nabijheid van de stations. Zij zorgen voor meer reizigers en verlevendigen het gebied.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina