Naast het vaststellen van de Adaptieve Agenda zijn er bestuurlijke afspraken tussen Rijk en regio gemaakt ten aanzien van de fysieke inrichting van de Zuidelijke Randstad. Dit jaar stonden de gezamenlijke bestuurders stil bij de behaalde resultaten van dit jaar op dossiers als bijvoorbeeld de Utrechtsebaan, RijnlandRoute en A13/A16. Verder stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

 • Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad;
 • MIRT-onderzoeken naar Verstedelijking, Bereikbaarheid en inetrnationale connectiviteit in de Zuidelijke randstad;
 • Warmtenet;
 • Rijksvastgoed;
 • Lange termijn Spooragenda, Hoofdrailnetconcessie en samenwerkingsmodel decentrale overheden, Ministerie IenM, ProRail en NS;
 • Lange termijn ontwikkelagenda OV en Spoor Zuidelijke Randstad;
 • BleiZo;
 • A15 Papendrecht - Gorinchem;
 • MIRT-onderzoeken corridorstudies;
 • TEN-T corridorstudie North Sea - Mediterranean;
 • Rijksvastgoed station Den Haag Laan van Nieuw-Oost Indië;
 • MIRT-onderzoek Meerlaagse Waterveiligheid Dordrecht;
 • Evaluatie Project Mainport Rotterdam;
 • Duinpolderweg.

Het overzicht van alle afspraken vindt u in de afsprakenlijst BO MIRT 2013 Zuidvleugel/Zuid-Holland

Maandag 25 november worden deze onderwerpen behandeld in de Tweede Kamer.

Nieuw perspectief voor de Zuidelijke Randstad

Op 14 november 2013 is de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad 2013-2014 (AAZR) in het Bestuurlijke Overleg MIRT van vastgesteld. De acht Zuidvleugelpartners en het Rijk bieden daarmee een nieuw perspectief voor de Zuidelijke Randstad; een nieuw perspectief, zowel wat betreft inhoudelijke koers, als wat betreft de manier van samenwerken tussen overheden, markt en samenleving.

Inhoudelijk worden in de AAZR de volgende accenten gelegd:

 • Vergroten samenhang productie-economie en diensteneconomie gekoppeld aan de economische kracht van de Zuidelijke Randstad:

     - Rotterdam World Port
     - Den Haag Internationale Stad van Vrede en Recht
     - Greenports Network
     - Zuid-Hollandse kennis-as

 • Versterken metropolitaan stedelijk gebied van Leiden tot en met Dordrecht
 • Meer aandacht voor circulaire economie en duurzame energie

De AAZR is een richtinggevend perspectief, dat uitnodigend is voor initiatieven van markt en samenleving. De overheden in de Zuidelijke Randstad formuleren in deze agenda hun gezamenlijke ambities en strategieën en de nu voorziene opgaven. Elk jaar actualiseren de overheden, in nauw overleg met markt en sociale partners, de opgaven. De eerste AAZR is een bod van de gezamenlijke overheden aan de maatschappelijke partners om door te ontwikkelen richting het bestuurlijke overleg MIRT 2014.

Gekoppeld aan deze adaptieve agenda zijn in het BO MIRT van 14 november over verschillende onderwerpen afspraken gemaakt. Deze afspraken betreffen geen grote fysieke investeringen, maar praktische procesafspraken om met minder geld en meer interactie samen met de markt de positie van de Zuidelijke Randstad te versterken.

Warmtenet
Zo is wat betreft duurzame energie afgesproken om de totstandkoming van een warmtenet te stimuleren. Als eerste concrete actie wordt gekeken naar de verbinding Rotterdamse Haven – Westland – Den Haag.

Bereikbaarheid
Wat betreft bereikbaarheid starten Rijk en regio een MIRT-onderzoek naar de bereikbaarheid regio Rotterdam – Den Haag. Daarbij wordt primair gekeken naar innovatieve maatregelen zonder te investeren in nieuwe infrastructuur. Ook wordt een MIRT-onderzoek gestart naar de (Inter)nationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad, waarbij ook gekeken wordt naar de positie van Rotterdam The Hague Airport.

Vastgoed
Wat betreft vrijkomend publiek vastgoed spreken rijk en regio af om zoveel mogelijk in te spelen op initiatieven van de markt. Specifiek voor het leegkomende rijksvastgoed bij station Laan van Nieuw-Oost Indië spreken rijk en regio af om de herontwikkeling van dit gebouw te koppelen aan een impuls in de openbare ruimte en aan een mogelijke renovatie van het stationsgebouw. Hiermee wordt een optimale knooppuntontwikkeling nagestreefd.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina