Stimuleren Stedelijk Wonen 2016
De uitkomsten, resultaten en vervolgstappen uit dit MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen/Verstedelijking zijn divers. Meer dan 100 partijen hebben meegewerkt om belemmeringen om te zetten in kansen. Onder andere corporaties, ontwikkelaars, beleggers, bouwers en kennis- en maatschappelijke instellingen hebben aangegeven veel zelf te kunnen en zullen oppakken in deze hernieuwde samenwerking. Zelfs als alle belemmeringen worden weggenomen, is herontwikkeling van (leeggekomen) gebieden en gebouwen (transformatie) noodzakelijk om te voorzien in de stedelijke vraag. De (her)ontwikkeling van deze gebieden is kostbaar, complex en zal plaats vinden binnen een veranderd proces van gebiedsontwikkeling. Voor deze meer complexe stedelijke transformatie zijn kansrijke nieuwe financieringsvormen aangedragen die ofwel door beleid, wet- en regelgeving of door samenwerking tot resultaat kunnen leiden. De werking en bruikbaarheid ervan moet nog worden getest om te kijken of deze voldoende kunnen bijdragen om de complexe opgaven uitvoerbaar te maken en aan de gehele vraag naar stedelijk wonen te kunnen voorzien. Die verkenning vindt plaats in 2016.

Om u op de hoogte te houden over de resultaten rondom het MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen is er een e-publicatie gemaakt. In deze publicatie leest u de resultaten van de sessies en zijn er bijdragen voor de discussies in opgenomen.

Nieuwsbrieven
Maandelijks wordt er een nieuwsbrief verstuurd over de voortgang van het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen/Verstedelijking. 

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrieven uit de onderzoeksfase vindt u in het archief van het MIRT-onderzoek. 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u zich via bovenstaande links in de nieuwsbrief aanmelden of u kunt een e-mail sturen naar info@zuidvleugel.nl

MIRT-onderzoek Stimuleren stedelijk wonen

Het MIRT-onderzoek Stimuleren Stedelijk Wonen Zuidelijke Randstad heeft het afgelopen jaar belemmeringen kunnen ombuigen naar kansen in het stimuleren van binnenstedelijk bouwen.

Het onderzoek is gepubliceerd in een E-publicatie 2015 [link E-pub en archiefpagina]

Resultaat is dat de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) een ‘omgekeerd bidbook’ heeft opgeleverd. Hierin staan motieven en voorwaarden van beleggers om samen met corporaties en gemeenten te investeren in stedelijk wonen. Er op het gebied van duurzaamheid waardevolle adviezen gegeven die kunnen leiden tot versnelling van de verduurzaming van de bestaande voorraad, en substantiële woonlastenverlaging door energiebesparing. Ook is een Nederlandse versie van de handreiking Transit Oriënted Development (TOD) opgeleverd. Met adviezen om tot een meer integrale, gebiedsgerichte (her)ontwikkeling van openbaar vervoer georiënteerde locaties te komen. Corporaties, beleggers en ontwikkelaars hebben aangegeven onderling marktinformatie te gaan delen over de vraag naar huurwoningen tussen 600 en 800 euro. Door Aedes –Actiz is een handreiking zorg, wonen en ruimtelijke ordening opgesteld voor de ombouw van leeggekomen zorgcomplexen. De Vereniging Deltametropool heeft een Atlas met nieuwe ruimtelijke binnenstedelijke mogelijkheden ontwikkeld. En Platform31 heeft een handreiking flexibel ontwikkelen en de rol van de publieke ontwikkelaar uitgebracht. Verkend wordt of een Versnellingsnetwerk herbestemming kan worden opgericht.

De werking en bruikbaarheid van de adviezen moet nog op basis van cases worden getest. Die verkenning vindt plaats in 2016 en  vormt tevens de inzet voor een Citydeal Zuidelijke Randstad

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dino van Dal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of Annemarie Hatzman namens het Samenwerkingsverband Zuidvleugel.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina