Gerelateerd nieuws

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. Hoe kunnen we dat versnellen?

Samenwerking met het Rijk
Verstedelijking

Minister Blok gevraagd om experimenteerruimte en fondsvorming

Projecten

Rijnlandroute

Dit project betreft een provinciale weg tussen de A4 en de A44 inclusief de aansluiting op die beide hoofdwegen en verder door naar Katwijk. Deze verbinding is van belang voor gebiedsontwikkelingen in de As Leiden-Katwijk. De hoofdwegennetonderdelen, te weten aanpassingen aan de A44 en de A4, verbeteren het functioneren van de A4-corridor. In het BO MIRT Zuidvleugel zijn principe-afspraken gemaakt over het proces en de bekostiging van de Rijnlandroute.

Het Rijk stelt onder voorwaarden een gebiedsbudget van 722 miljoen aan de regio beschikbaar, ten einde een integrale oplossing voor de Rijlandroute en de RijnGouwelijn te realiseren.

Meer informatie is te vinden op www.rijnlandroute.nl.

A13 / A16

Realisering van dit project is met name urgent vanwege de capaciteitsproblemen op de A20 (Terbregseplein - Kleinpolderplein) en de leefomgevingsproblemen langs de A13 en de A20. Ook op omliggende wegen in Rotterdam is het erg druk. De aanleg van deze nieuwe hoofdverbinding A13/A16 kan een oplossing bieden voor deze problemen.

De inpassing van het project (met name ter hoogte van het Lage Bergsche Bos) vraagt -gelet op de beschikbare middelen en het vooralsnog ontbreken van een bekostigingsvoorstel van de gemeente/stadregio Rotterdam voor de verbeterde inpassing- nog de nodige aandacht.

Meer informatie is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Dit project is onderdeel van de MIRT-Verkenning Rotterdam Vooruit. Doelstellingen van de NWO zijn: een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen in de Beneluxcorridor in en na 2020, een verbetering van de ontsluiting van het havenindustrieel complex, een verbetering van de verbinding van de haven met de Greenport Westland en ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de A4-corridor. Er zijn twee alternatieven voor de NWO in beeld: de Oranjetunnel en de Blankenburgtunnel, met elk drie tracévarianten.

Meer informatie is te vinden op www.projectnwo.nl.

A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Haaglanden. De A4 passage bij Den Haag is als gevolg van een relatief groot aantal aansluitingen en weefbewegingen én de weinige alternatieven in de noord-zuid richting een kwetsbaar onderdeel van het hoofdwegennet. Die kwetsbaarheid wordt nog versterkt door de ruimtelijke ontwikkelingen in Haaglanden. Daarnaast verslechtert op termijn de bereikbaarheid van Den Haag, hetgeen nadelig is voor de ambities van Den Haag als vestigingsstad voor (internationale) organisaties en bedrijven. De verslechterde bereikbaarheid komt voornamelijk doordat de doorstroming op de Poorten & Inprikkers (de belangrijkste routes vanaf het Hoofdwegennet de stad Den Haag in en uit) onvoldoende is. De problemen en oplossingen voor de A4-passage en de Poorten & Inprikkers hangen sterk met elkaar samen.

Meer informatie is te vinden op www.mirtverkenninghaaglanden.nl.

A20 Nieuwerkerk - Gouda

Dit project is onderdeel van de MIRT-verkenning Rotterdam VooRuit. Het betreft de verbreding van het traject tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda met een derde baanvak in beide richtingen. Het oplossen van het knelpunt op de A20 oost draagt bij aan een verbeterde bereikbaarheid van Rotterdam. Ook is er een relatie met de ontwikkeling van de Zuidplaspolder. 

Meer informatie is te vinden op de website van Rotterdam VooRuit.

MIRT-onderzoek Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

In het Bestuurlijk overleg MIRT 2013 is afgesproken dat Rijk en regio het MIRT onderzoek "Internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad" starten. Hierbij is vastgesteld dat onderdeel van het MIRT onderzoek is: "Het opstellen van een vergelijking van de (inter)nationale connectiviteit van het metropolitaan stedelijk gebied (conform Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad) met concurrerende regio’s in Europa, ten behoeve van een gezamenlijke ambitie in deze. Rotterdam The Hague Airport wordt in dit MIRT onderzoek meegenomen."

Het doel van dit MIRT onderzoek is het verkrijgen van zicht op de wenselijkheid en effectiviteit van verbeteringen ten aanzien van internationale connectiviteit, zodat oplossingsrichtingen kunnen worden geformuleerd die de economische kracht van de Zuidelijke Randstad versterken.

Dit onderzoek richt zich op internationale connectiviteit als randvoorwaarde voor een sterke internationale concurrentiepositie van de Zuidelijke Randstad. Internationale connectiviteit wordt in dit onderzoek als volgt gedefinieerd:
Het gemak waarmee de Zuidelijke Randstad met andere economische netwerken in de wereld verbonden is. Daarbij gaat het zowel om personen, goederen als informatie.
Connectiviteit wordt bepaald door de kwaliteit van de verbindingen met andere economische netwerken die relevant zijn voor het economische functioneren van de Zuidelijke Randstad. Die kwaliteit heeft een harde kant (snelheid, frequentie) en een zachte kant (betrouwbaarheid, toegankelijkheid, comfort, prijs). Daarnaast spelen nieuwe logistieke concepten en technologische toepassingen een rol.
In dit onderzoek richten we ons specifiek op internationale connectiviteit in relatie tot het functioneren van de verschillende clusters in de Zuidelijke Randstad:

  1. Rotterdam World Port
  2. Den Haag Internationale Stad van vrede en recht
  3. Greenports netwerk
  4. Zuid-Hollandse Kennis-as

Het MIRT-onderzoek wordt uitgevoerd door het Zuidvleugelbureau, de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, in samenwerking met het een vertegenwoordiging van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven. Het onderzoek zal eind 2015 worden afgerond.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina