Kaart Landschap

Zuidvleugel

Kwaliteitsimpuls Metropolitaan landschap
Er wordt gewerkt aan een netwerk van parken en landschappen in de zuidelijke Randstad, waarin de stedelijke en landelijke 'wereld' (beleidsmatig en praktisch) op een inspirerende manier bij elkaar komen (zie ook publicatie Metropolitaan Landschap Zuidvleugel). Hieronder vallen het versterken van stad-landverbindingen en het ontwikkelen van poorten en groene stadsranden.

Stad-landverbindingen en poorten
De Zuidvleugelpartners leggen voor de kwaliteitsimpuls Metropolitaan landschap Zuidvleugel de prioriteit bij de aanleg van nieuwe stad-landverbindingen en poorten. Een poort is in deze context een knooppunt van fiets- en wandelroutes naar landschap, met parkeerplaats, een informatiepunt, en mogelijk horeca en een attractie.

Kwaliteitsimpuls stedelijk groen
Om inwoners van de steeds intensiever bebouwde steden een aantrekkelijke woonomgeving te bieden zijn beter stedelijke groenstructuren nodig.

Verbreding landbouw dicht bij de stad
Met name in gebieden dicht bij de stad worden strategieën ontwikkeld die een verbreding van landbouwactiviteiten, irt de behoefte van stedelingen, mogelijk maken. Het doel is om daarmee de economische positie van de landbouw en daarmee ook het landschap te versterken. Verder is de zoetwateropgave voor de lange termijn voor de landbouw een belangrijk vraagstuk.

Landbouw met natuurlijke handicaps
Er moeten oplossingen worden gevonden voor bodemdaling, verzilting, vernatting en waterberging. De zoetwatervoorziening is voor de lange termijn voor een landbouw een belangrijk vraagstuk. Een integrale benadering van de grondgebonden landbouw is daarom nodig. Dit speelt in delen van de Zuidwestelijke Delta en het Groen Hart die ook de zuidelijke Randstad raken. 

Partners

Deel deze pagina