Kaart Bereikbaarheid

Zuidvleugel

Hoofdstructuur wegen
Een robuuste hoofdstructuur van rijkswegen en spoorwegen vormt de drager van de zuidelijke Randstad als samenhangende stedelijke regio goed verbonden met de rest van Nederland. Op de kaart zijn de verbindingsassen waar een bereikbaarheidsopgave speelt aangegeven.

 Hoofdstructuur spoorwegen
Een robuuste hoofdstructuur van rijkswegen en spoorwegen vormt de drager van de zuidelijke Randstad als samenhangende stedelijke regio goed verbonden met de rest van Nederland. Op de kaart zijn de verbindingsassen waar een bereikbaarheidsopgave speelt aangegeven.

 Doorbouwen aan A4-corridor
De A4-corridor is de hoofdverkeersader door de zuidelijke Randstad (Amsterdam – Antwerpen), die momenteel versterkt en uitgebreid wordt. Lopende projecten zijn: A4 Delft-Schiedam, A4-passage Den Haag, NWO Rotterdam (mede ter ontlasting van de Beneluxcorridor) en de verbreding Den Haag – Leiden (gekoppeld aan Rijnlandroute). Op de lange termijn zijn ook de A4 Zuid en het 2x4 maken van de A4 tussen Leiden en Burgerveen wenselijk.

 Doorstroming HWN
Naast de A4-corridor moet ook de rest van het hoofdwegennet (HWN) goed kunnen doorstromen. De zuidelijke Randstad kent een aantal HWN-projecten, die niet direct aan de A4-corridor zijn gekoppeld: de A13/A16/A20, de A20 oost, Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor en de A15–oost Papendrecht-Gorinchem.

 Doorstroming OWN
Verbetering van de doorstroming van het onderliggend wegennet (OWN) is belangrijk voor de ontsluiting van de economische kerngebieden. Belangrijke projecten zijn onder andere Poorten en Inprikkers (onderdeel A4 passage Den Haag), Rijnlandroute, N222 Veilingroute, de parallelstructuur A12/A20 en het aansluitingenprogramma hwn/own.

 Personenvervoer hoofdspoor
Versterking van het hoofdspoor is nodig voor een betrouwbaar en hoogfrequente dienstregeling in de zuidelijke Randstad. Als onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) wordt geïnvesteerd in het traject Den Haag-Rotterdam. Op termijn zijn ook investeringen in de trajecten Rotterdam/DenHaag – Gouda en en Alphen – Utrecht wenselijk. Ook is op lange termijn een betere aansluiting op het internationale spoornet richting Duitsland wenselijk

 Versterking StedenbaanPlus
StedenbaanPlus betreft de ontwikkeling van een herkenbaar, samenhangend en hoogwaardig regionaal openbaar vervoernetwerk. Naast investeringen in het hoofdspoor zijn daarvoor ook investeringen in het regionale net nodig. Projecten zijn: RijnGouweLijn-West, Kwaliteitssprong OV Rotterdam Zuid, OV-ontsluiting Den Haag Centrale Zone, de Hoekse lijn en overige netwerkversterkende maatregelen in het regionale net (zie kaart StedenbaanPlus).

 Verbeteren externe veiligheid spoor
De komende jaren wordt een groei van het goederenvervoer over spoor verwacht. In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe in combinatie met het personenvervoer. Vooral in de Drechtsteden wordt daarbij speciale aandacht gevraagd voor de problematiek van externe veiligheid rond het spoor in stedelijk gebied en de belemmering die dit meebrengt voor stedelijke ontwikkeling. 

Partners

Deel deze pagina