Deltapoort: Op weg naar de uitvoering

Deltapoort in 2025

Wonen, werken en recreëren in 2025 in Deltapoort, het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht.

Een belangrijke stap is gezet: De Gebiedsvisie Deltapoort is door de Stuurgroep vastgesteld. De visie verwoordt een door partners gedeeld beeld over hoe het gebied tussen Rotterdam en Dordrecht te ontwikkelen tot een prettig leef-, woon- en werkklimaat met voldoende recreatiemogelijkheden.

De visie geeft een indruk hoe de verrommeling en de versnippering in Deltapoort kan stoppen. Meerdere alternatieven worden in kaart gebracht. De visie beschrijft de ontwikkelingrichting voor Deltapoort tot 2025. Het is geen in beton gegoten opsomming van projecten die moeten worden gerealiseerd. De bedoeling is juist dat er in aansluiting op de visie ideeën komen voor op maat gesneden plannen en aanpassingen. De verdere plan- en besluitvorming ligt dan ook bij de publieke partijen in het gebied. De daadwerkelijk uitvoering en realisatie is een samenspel van publieke en private partijen in Deltapoort.

In 2025

In 2025 verbindt een uitgebreid netwerk van wandel,- fiets- en ruiterpaden de steden en dorpen met de groengebieden en recreatievoorzieningen. Goed bezocht door lokale bewoners en mensen uit de stad. De bereikbaarheid van Deltapoort over het water is aanzienlijk verbeterd. De wegen van en naar de stad zijn toegankelijker.

De bedrijventerreinen worden in 2025 efficiënter gebruikt, door een betere clustering en herstructurering van bepaalde bedrijfstypen. Op de wat oudere bedrijventerreinen is het prettiger om te werken, door een recreatieve component toe voegen. Denk daarbij aan de aanleg van uitkijkpunten aan de rivieroevers en meer groen aan de randen van de terreinen. Tussen het nieuwe bedrijventerreinen Nieuw-Reijerwaard en de Rijksstraatweg in Ridderkerk schermt een brede groenzone de woningen af van de bedrijfsactiviteiten. Zo worden wonen, groen en recreatie op een natuurlijke manier verbonden met economie.

In de glastuinbouw zien we nieuwe ontwikkelingen. Moderne glastuinbouwbedrijven bieden werkgelegenheid en zij telen duurzaam gekweekt voedsel dat via het Handelshuis in Barendrecht wordt afgezet. Langs de Langeweg is de ‘Tuin van Deltapoort’ ontstaan waar vollegrondstuinbouw en glastuinbouw verschillende producten opleveren voor de omwonenden. De landbouw heeft, met verbreding in de bedrijfsvoering (w.o. boerencampings, kamerverhuur, boerenlandwinkels) Deltapoort aantrekkelijker gemaakt voor de stedeling en biedt nieuwe economische kansen voor agrarische ondernemers.

Voor al deze ontwikkelingen en meer geeft de stuurgroep Deltapoort in deze gebiedsvisie de gewenste koers naar 2025. Een deel van de plannen is al in uitvoering. Een ander deel is in voorbereiding.

Van visie naar uitvoering

Vrijdag 30 maart 2012 werd de Gebiedsvisie gepresenteerd aan bestuurders van betrokken gemeenten, provincie, waterschap, stadsregio Rotterdam, regio Drechtsteden, raadsleden van de vier kerngemeenten en leden van Provinciale Staten. Tijdens deze bijeenkomst ‘Van visie naar uitvoering’ werden zij geïnformeerd over de stand van zaken en kregen een voorproefje van de plannen die ontwikkeld kunnen gaan worden binnen de vijf ontwikkel- en maakopgaven (economie, bereikbaarheid, glastuinbouw, grondgebonden landbouw en het recreatief routenetwerk). Eén ding hadden de aanwezigen gemeen: Deltapoort is de moeite waard om er samen een mooi gebied van te maken.

Meer informatie over Deltapoort en de Gebiedsvisie leest u hier.

U bent hier

Partners

Deel deze pagina