De Zuidelijke Randstad

De Zuidelijke Randstad in het Rijksbeleid

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, Nederland (SVIR) van maart 2012 geeft het Kabinet invulling aan de ambities en aanpak om te komen tot een concurrerender, bereikbaarder, leefbaarder en veiliger Nederland. Hiertoe streeft het Rijk naar met een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. Dit doet het Rijk samen met andere overheden en met een Europese en mondiale blik. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels en een selectieve rijksbetrokkenheid. Zo ontstaat er ruimte voor maatwerk en ontwikkelingen van burgers en bedrijven.

In de SVIR schetst het Rijk ambities voor Nederland in 2040: een visie hoe Nederland er in 2040 voor moet staan. Uitgaande van de verantwoordelijkheden van het Rijk zijn de ambities uitgewerkt in rijksdoelen tot 2028 en is aangegeven welke nationale belangen daarbij aan de orde zijn. Deze tijdshorizon is gesteld omdat in de loop van de tijd nieuwe ontwikkelingen en opgaven kunnen vragen om bijstelling van de rijksdoelen. Voor de ambities zijn rijksinvesteringen slechts een van de instrumenten die worden ingezet. Ook kennis, bestuurlijke afspraken en kaders worden ingezet. De huidige financiële rijkskaders (begroting) zijn randvoorwaardelijk voor de concrete invulling van die rijksambities.

De SVIR werkt de ambities en opgaven gebiedsgericht uit voor de landsdelen, waaronder de Zuidvleugel/Zuid-Holland. De ambities en opgaven bouwen voort op de Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland en lichten uit de Gebiedsagenda de aspecten van nationaal belang. De hoofdopgaven zijn:

Versterking van de economische clusters Den Haag internationale stad, de stad/Mainport Rotterdam en de Greenports Westland-Oostland, Boskoop en Duin- en Bollenstreek door een betere bereikbaarheid over weg en spoor, faciliteren van de woningbouwopgave en gebiedsprogramma's zoals het nationale programma Rotterdam-Zuid. Vernieuwen en versterken van de Mainport Rotterdam. Waterveiligheid/Deltaprogramma. Ruimte voor leidingstroken voor (toekomstige) buisleidingen. Robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk.Tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

U bent hier

Partners

Deel deze pagina