Een uitnodiging aan markt en samenleving

De Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad is een bod van de overheden richting maatschappelijke partners. Bij de uitvoering van de strategieën zijn de overheden afhankelijk van partners, ondernemers, scholen, kennisinstellingen en andere betrokken partijen. De agenda wil nadrukkelijk deze partners aan de regio binden en hen uitdagen bijvoorbeeld om:

  • nieuwe, op innovatie gerichte, projecten naar de markt te brengen samen met de ROM Zuidvleugel;
  • samen vorm te geven aan ‘gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ en ervaringen met ons te delen;
  • te zoeken naar mogelijkheden, om de realisatie van verstedelijking te vergemakkelijken;
  • concrete voorstellen te maken, om het landelijk gesloten Energieakkoord in deze regio op te pakken.

De overheden ondersteunen concrete voorstellen en ideeën vanuit partijen en helpen hen, daar waar ze bijdragen aan de geschetste strategieën, verder. Hiervoor gaan de overheden actief het gesprek aan met de markt. De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) kan hierin een belangrijke schakelfunctie gaan vervullen. In 2014 vinden diverse bijeenkomsten plaats. Het doel hiervan isde initiatieven met elkaar te bespreken en de verbinding te maken tussen markt en overheden. Zo wordt de uitvoering van deze agenda gezamenlijk door overheden en maatschappelijke partijen opgepakt.

Meer informatie over de Adaptieve Agenda kunt u opvragen bij Klaas van Staalduine, tel.nr. 06 55 44 93 25.

De Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad

een uitnodigend perspectief!

In november 2013 hebben Rijk en regio de Adaptieve Agenda Zuidelijke Randstad  (AAZR) in het Bestuurlijke Overleg MIRT vastgesteld. De acht Zuidvleugelpartners en het Rijk kiezen met deze agenda niet alleen voor een aangescherpte inhoudelijke koers, maar ook voor een andere manier van (samen)werken tussen overheden, markt en samenleving.

De AAZR is een richtinggevend perspectief, dat uitnodigend is voor initiatieven van markt en samenleving. De overheden in de Zuidelijke Randstad formuleren in deze agenda hun gezamenlijke ambities en strategieën en de nu voorziene opgaven. Elk jaar actualiseren de overheden, in nauw overleg met markt en samenleving, de opgaven. De eerste AAZR is een bod van de gezamenlijke overheden aan de maatschappelijke partners, om door te ontwikkelen richting het bestuurlijke overleg MIRT 2014.

Eén ambitie en drie strategieën

De Zuidelijke Randstad is een mondiaal concurrerende regio. In dit gebied wonen 3,6 miljoen inwoners en 25% van het BNP wordt hier verdiend. De ambitie is dat onze positie in 2040 is versterkt en de regio nog steeds tot de tien economisch krachtigste regio’s in Europa hoort. Om deze ambitie te realiseren formuleren rijk en regio drie strategieën. De drie strategieën staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar:

  1. Het vergroten van de samenhang tussen de productie-economie en de diensteneconomie, gekoppeld aan bewezen en opkomende economische sectoren in de Zuidelijke Randstad.
  2. Het ontwikkelen van een samenhangend metropolitaan stedelijk gebied door het stimuleren van interactie, verstedelijking en het optimaliseren van de bereikbaarheid en groenblauwe structuur.
  3. Het stimuleren van een circulaire economie, duurzame energie- en zoetwatervoorziening en het minimaliseren van de gevolgen van overstroming.

Deze drie strategieën en de daaraan gekoppelde opgaven, die in 2014 zullen worden opgepakt, worden op de volgende pagina’s nader toegelicht.

 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina