In het Werkplan 2015 van het Samenwerkingsverband Zuidvleugel vindt u per programma de te realiseren doelstellingen voor 2015. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de betreffende programmaleider. Contactgegevens vindt u op deze pagina onder 'Medewerkers'.

Bureau Zuidelijke Randstad

Voor elk programma, project en MIRT-afspraak stelt een van de partners van het netwerk Zuidelijke Randstad een coördinator beschikbaar die samen met zijn of haar ambtelijke en bestuurlijke netwerk verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking en uitvoering van het programma.

De rol van het bureau Zuidelijke Randstad, dat omwille van praktische redenen is ondergebracht bij de Provincie Zuid-Holland, is de gelijkwaardige samenwerking tussen de partners van het netwerk Zuidelijke Randstad te bevorderen, verbindingen te organiseren, waar nodig te bemiddelen, relevante ontwikkelingen te identificeren en initiatief te nemen door agendering. Het bureau Zuidelijke Randstad, dat bestaat uit ingehuurde/gedetacheerde medewerkers, ondersteunt de bestuurders, directeuren en programmaleiders/projectleiders bij hun werk in de Zuidelijke Randstad (inhoudelijk, secretarieel, financieel en communicatief) en draagt zorg voor de coördinatie, de agendering van relevante thema’s en de organisatie van het netwerk Zuidelijke Randstad. Verder ondersteunt het bureau het Bestuurlijk Platform, het Directeurenoverleg, het Strategenoverleg, het Ambtelijk Delegatieoverleg BO MIRT en het Directeurenoverleg Rijk-Regio.

Medewerkers

Secretaris netwerk/Manager bureau
070 441 6292 / 06 1830 9865
 
Bureausecretaris
070 441 83 01  / 06 5544 9098
 
Secretaresse
070 441 6292 / 06 1158 4780
 
Communicatieadviseur
Nicole Groen
070 441 7210 / 06 5263 3928
 
Coördinator Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad
Klaas van Staalduine
06 5544 9325

Coördinator Stedenbaan
06 1010 2138
 
Coördinator Verstedelijking en Wonen
Annemarie Hatzman
06 5519 0561
 
Coördinator MIRT
Mariëlle Overboom
06 3006 1829
 
Secretaris Economische Programmaraad Zuidvleugel
De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) bestaat uit leden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en werkt nauw samen met het Samenwerkingsverband Zuidvleugel.
 
Secretaris OV- en Spoortafel Zuidelijke Randstad en Mobiliteitstafel Zuidelijke Randstad
06 4676 7773
 
MIRT-trajecten vanuit de regio
 
 
MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag
 
MIRT-onderzoek stimuleren verstedelijking
 
MIRT-onderzoek meerlaagse veiligheid
 
MIRT-onderzoek Alblasserwaard- Vijfheerenlanden
 
MIRT-onderzoek Goederencorridors
 
Greenport-mainport
 
Energievisie/warmtenet
 
Regiostrategie Rijksvastgoed

U bent hier

Partners

Deel deze pagina