Bestuurlijke workshop pilot Zuidelijke Randstad Toekomstbeeld OV

Op 14 maart discussieerden bestuurders van gemeenten binnen en buiten de MRDH samen met de gedeputeerden de heer Vermeulen en mevrouw Bom-Lemstra en de directeuren van de vervoerders in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de resultaten van de pilot Zuidelijke Randstad van Toekomstbeeld OV. Toekomstbeeld OV is het programma van het Rijk en alle landsdelen dat inzicht moet geven in de besluiten die op korte en middellange termijn genomen moeten worden om het OV ook in de toekomst goed bij te laten dragen aan het economisch vestigingsklimaat. De Zuidelijke Randstad is in Toekomstbeeld pilot voor de ontwikkeling van de methodiek op regionaal niveau. De workshop op 14 maart was het vervolg op de bestuurlijke workshop die op 14 december plaatsvond in het Bestuurlijk Platform Stedenbaan over de mogelijke perspectieven van het toekomstig OV. Op basis van een presentatie van de 10 principes van het Toekomstbeeld OV voor de Zuidelijke Randstad bogen de bestuurders zich over de relevantie voor het hoog stedelijk gebied, het stedelijk gebied en het landelijk gebied. De bestuurders waren positief over de voorstellen.

De conclusies van de workshop waren:

We moeten het OV sterker maken in waar het goed in is: vervoer van veel mensen in, van en naar het stedelijk gebied. Het concept RandstadRail, waarin lightrail/metro doorrijdt buiten de stad zodat mensen minder hoeven over te stappen, moet hiervoor de basis zijn. Nieuwe OV-lijnen moeten alleen worden gerealiseerd als er ruimtelijke ontwikkelingen aan verbonden zijn (Stedenbaanconcept).

Het ontwikkelen van nieuwe typen vervoer voor gebieden waarin en tijdstippen waarop het gewone OV niet efficiënt is en daardoor onvoldoende kwaliteit kan bieden is noodzakelijk. Dit kan gaan om betere mobiliteitsketens voor de "first/last mile" zoals fietsroutes en –stallingen, P+R, deelauto’s/fietsen of automatisch vervoer zoals de al bestaande Parkshuttle. Maar het gaat ook om het beter onderling verknopen van vervoervoorzieningen zoals de regiotaxi, doelgroepenvervoer en werkgeversvervoer. Slim organiseren van ontschotting, ook van financiële middelen, is daarvoor een voorwaarde. Het idee van Mobility As A Service (MAAS) kan daarbij helpen.

De bestuurders vroegen aandacht voor de relatie met de hogere schaalniveaus (vervoer naar andere stedelijke regio’s in de Randstad, naar andere landsdelen en naar het buitenland).

Betere samenhang tussen trein en lightrail, in de mobiliteitsketens, tussen de verschillende vormen van kleinschalig collectief vervoer, tussen mobiliteit en ruimte was een kernwoord in het debat. De bestuurders vroegen daarom ook aandacht voor de organisatievraag. Hoe gaan we als overheden op verschillende schaalniveaus en vervoerders samen organiseren dat de ambities gerealiseerd worden?

De bestuurders willen snel doorpakken naar het vervolg. De term Deltaplan RandstadRail viel. Ook wil men graag dat lopende processen tegen het licht worden gehouden van de principes van Toekomstbeeld OV. Afgesproken is dat in het volgende Bestuurlijk Platform Stedenbaan dit najaar een actieplan op tafel ligt voor de uitvoering van de resultaten van de pilot. Het actieplan zal gemaakt gaan worden samen met overheden en vervoerders. Meer informatie: Jan Termorshuizen, j.termorshuizen@mrdh.nl of Lodewijk Lacroix, l.lacroix@mrdh.nl.

Bron: Nieuwsflits MRDH nr. 9-2016

U bent hier

Partners

Deel deze pagina