2008-2010

Vertrek bij Onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener 2008

In het Onderhandelingsakkoord Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) hebben de rijksoverheid, provincie Zuid-Holland en regiobesturen samen met direct betrokkenen de voorwaarden geschapen om in de Zuidvleugel zo'n 4.200 hectare nieuwe recreatieve groengebieden te realiseren. Het rijksbudget is tot 2013 gegarandeerd.

Atelier Zuidvleugel, analyse groenstructuur Zuidvleugel: 2008/2009

De eerste stap bestond uit een verkenning van de 3 gebieden die in de nota Randstad 2040 als metropolitane parken waren aangewezen: Duin Horst Weide, Hof van Delfland en Deltapoort. Deze verkenning heeft een set van criteria opgeleverd voor de na te streven metropolitane kwaliteit. De criteria zijn verder uitgewerkt voor elk van de 3 metropolitane landschappen. Daarbij is een inschatting van de benodigde investeringen gemaakt om in de 3 gebieden metropolitane kwaliteit te bereiken.

Medio 2009 zijn de bevindingen van deze verkenning vastgelegd in de brochure 'Zoeken naar metropolitane landschapsparken in de Zuidvleugel'.

Ontwerpatelier met Ytje Feddes: september 2009

In de tweede stap is de ambitie voor het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel verder uitgewerkt en zijn de verbanden met andere belangrijke opgaven in de Zuidvleugel geïdentificeerd. Ook is er dieper ingegaan op de identiteiten van de 3 metropolitane landschappen in de Zuidvleugel en de ruimtelijke visies die hiervoor momenteel ontwikkeld worden. De nagestreefde kwaliteit is verbeeld met mogelijke icoonprojecten. Een speciaal atelier over het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel, onder leiding van Yttje Feddes, heeft veel inspiratie opgeleverd voor deze nadere uitwerking. De resultaten van het atelier kunt u nalezen in het intermezzo op bladzijde 28-34 van de publicatie Metropolitaan landschap Zuidvleugel

Bestuurlijke conferentie Zuidvleugel: november 2009

Met uitzicht op zee vormde het Kurhaus in Scheveningen maandag 12 oktober het decor voor de inspirerende Zuidvleugel-conferentie 'verdichten, verruimen'. Bestuurders uit de gehele Zuidvleugel bespraken de versterking van de (internationale) positie van het zuidelijk deel van de Randstad. Niet alleen moet het gebied in economisch opzicht de handen ineen slaan. Ook is gezamenlijke actie nodig voor de verdichting van het stedelijk gebied en het behoud en de versterking van groene gebieden en de toegankelijkheid daarvan.

Bundeling resultaten in publicatie: juni 2010

In een volgende stap wil de Zuidvleugel de ambities voor het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel verder concretiseren en agenderen bij alle relevante partijen. Het doel is om te komen tot afspraken over concrete investeringen en procesafspraken zodat de gewenste kwaliteitsslag ook echt gemaakt kan worden. Hiervoor is een publicatie Metropolitaan Landschap Zuidvleugel in voorbereiding, waarin de onderzoeksresultaten over groen tot op heden worden gebundeld en de hoofdlijnen van de eerdere publicatie uit 2009 zijn opgenomen.

In het boekje wordt het denkproces van de afgelopen 2 jaren over de invulling van het metropolitane landschap voor de Zuidvleugel weer gegeven. Om de ambities van de Zuidvleugel waar te maken, moet er op een compleet andere manier naar de opgave gekeken worden dan tot nu toe gebruikelijk was. De beleidsmatig, en ook in praktische zin, gescheiden werelden van de steden en het landelijke gebied moeten bij elkaar komen. Niet minder dan een paradigmawisseling is nodig om het Metropolitaan Landschap Zuidvleugel te realiseren. Daarmee wordt bedoeld dat een nieuwe benadering het denkkader over de groene ruimte van de Zuidvleugel vervangt.

In de nieuwe benadering staat het streven naar de realisatie van een daadwerkelijk samenhangend landschappelijk netwerk voor stad en land centraal. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het aanleggen van nieuwe recreatie- en natuurgebieden aan de randen van de stad. Deze kwantiteitsbenadering heeft tot goede resultaten geleid, maar de aandacht verschuift geleidelijk naar kwaliteitsverbetering van het bestaande landschap. Bij afnemende investeringsmiddelen vanuit de overheid is op langere termijn de huidige strategie met aankoop van landbouwgronden voor recreatie en natuur, ook niet langer houdbaar. Daarom zal de focus verlegd worden naar het realiseren van een stevig groenblauw netwerk dat verbindingen legt tussen stadsparken, recreatiegebieden aan de stadsranden en de agrarische delen van de metropolitane landschappen. 

U bent hier

Partners

Deel deze pagina